Giỏ hàng

Ngân hàng BIDV-CN Bà Chiểu

Lĩnh vực : Dự án

Vị trí : TP.HCM

Dự án thi công bảo dưỡng và nâng cấp hệ thống camera IP quầy giao dịch.

Hạng mục thi công:

- Nâng câp hệ thống camera IP quầy giao dịch

- Bảo dưỡng hệ thống camera