Giỏ hàng

Công ty CPV-Food

Lĩnh vực : Dự án

Vị trí : Bình Phước

Dự án thi công hệ thống điện thoại nội bộ Công ty CPV Food Bình Phước (CP Group)

Hạng mục thi công:

- Hệ thống điện thoại nội bộ (PABX)