Giỏ hàng

Trạm BOT Cam Thịnh

Lĩnh vực : Dự án

Vị trí : Khánh Hoà

Dự án thi công hệ thống trạm thu phí tự động không dừng tại Trạm BOT Cam Thịnh - Khánh Hoà

Hạng mục thi công:

- Hệ thống thu phí tự động không dừng